Leerlingbegeleiding

DE WERKING VAN DE LEERLINGBEGELEIDERS

De leuze van GO! atheneum Oudenaarde luidt: “Ook ik ben een leerlingbegeleider

Daarom staan onze leerlingbegeleiders , samen met een krachtig team van
directieleden, opvoeders, leerkrachten, CLB-medewerkers, ondersteuners en externe partners klaar voor elke leerling.

Het is ons streefdoel onze leerlingen te ontwikkelen tot ambitieuze kritische
jongeren die verdraagzaam kunnen samenwerken in een diverse wereld.

Om dit streefdoel te bereiken, ondersteunen wij onze jongeren binnen 4 domeinen die centraal staan in hun ontwikkeling:

 1. Leren en Studeren
 2. Onderwijsloopbaan
 3. Psycho-sociaal functioneren
 4. Preventieve gezondheidszorg

Voor een meer uitgebreide uitleg over de werking en organisatie van onze
leerlingbegeleiding, of voor specifieke vragen in verband met uw zoon / dochter kan u steeds terecht bij onze leerlingbegeleiders.

INTERN

LEERLINGBEGELEIDERS

Winne De Pourcq

Opvolgcoördinator van eerste, tweede en derde graad, campus Fortstraat en Bergstraat.

Mail:
winne.de.pourcq@go-atheneumoudenaarde.be

Telefoon: 055 31 11 34 of 055 33 17 68

Hilde Verstraeten /
Wendy Van De Velde

Leerlingbegeleidsters van de eerste graad campus Fortstraat

Mail:
hilde.verstraeten@go-atheneumoudenaarde.be / wendy.van.de.velde@go-atheneumoudenaarde.be

Telefoon: 055/33 17 66 of 055/31 11 34

Katrijn Thienpont

Leerlingbegeleidster van de tweede en derde graad ASO & TSO   ___________

Mail:
katrijn.thienpont@go-atheneumoudenaarde.be

Telefoon: 055/33 17 72 of 055/31 11 34

Anne-Marie Deckmyn

Leerlingbegeleider van de eerste graad B-stroom en de tweede en derde graad BSO _______

Mail:
annemarie.deckmyn@go-atheneumoudenaarde.be  ______________________________________________________Telefoon: 055/39 04 32 of 055/31 21 31

Henrich_Amstelveen

Leerlingbegeleider van de eerste graad B-stroom en de tweede en derde graad BSO

Mail:
henrich.amstelveen@go-atheneumoudenaarde.be

Telefoon: 055/39 04 32 of 055/31 21 31

ZORGCONTINUÜM EN VISIE

Organisatie van de zorg op onze school volgens het zorgcontinuüm.

 • Bij de inschrijving wordt steeds gevraagd naar wat de leerling nodig heeft om op de school goed te functioneren. In de loop van het schooljaar worden deze noden verder opgelijst, verfijnd, aangevuld. Op deze manier streven we er naar om een goede preventieve zorg te organiseren. Deze basiszorg wordt opgenomen door de klasleerkrachten die rekening houden met de specifieke noden van elke leerling. Zij kunnen hiervoor op de steun rekenen van ervaren leerlingbegeleiders en opvoeders.
 • Wanneer de leerkrachten opmerken dat de leerling meer zorg nodig heeft wordt er in team gekeken hoe de school deze extra zorg kan bieden. Leerlingbegeleiding bekijkt samen met de ouders, de leerkrachten en de leerling op welke wijze er extra zorg kan geboden worden. Het schoolintern zorgteam van leerlingbegeleiding en opvoeders zit wekelijks samen met de school externe begeleiding van het CLB en wordt door hen ondersteund om het juiste zorgtraject uit te stippelen.
 • In een verdere fase kan het gebeuren dat het CLB een verder zorgtraject uitbouwt met de leerling en zijn ouders en de regie van de school overneemt. Dit steeds in overleg, met duidelijke systematische opvolging met de nodige partners die betrokken zijn en volgens de regelgeving betreffende het beroepsgeheim en de bescherming van de rechten van de minderjarige.
 • Soms kan, indien nodig, worden besloten om de leerling een individueel aangepast curriculum te laten volgen. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend van aard zijn. In uitzonderlijke gevallen wordt er doorverwezen naar een school op maat volgens de bepalingen die gelden vanaf 1 september 2015 (M-decreet)

Visie van de school op leerlingenzorg

De zeven pedagogische pijlers van het PPGO plaatsen een aantal vakoverschrijdende attitudes in het voetlicht. Dit zijn doelstellingen die scholen van het gemeenschapsonderwijs willen verwezenlijken.

Leerlingenbegeleiding – gericht op de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling – sluit bij die doelstellingen volledig aan. Onder leerlingenbegeleiding verstaan we activiteiten die gericht zijn op het persoonlijke, het intellectuele en het sociale welbevinden van leerlingen met het doel hen optimaal te laten profiteren van het aanbod van de school. Die activiteiten moeten gedragen worden door een organisatie, een structuur op school, die de verschillende actoren (vakleerkrachten, leerlingenbegeleiders, CLB-medewerkers …) ondersteunt in hun durf om zich inderdaad te richten op dat totale welbevinden en niet alleen op het beheersen van leerstof en vaardigheden.

De recente onderwijsontwikkelingen onderstrepen het belang van HGW (handelingsgericht werken) als methodiek. Het geeft ons een kader voor de aanpak en ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

HGW heeft 7 uitgangspunten:

 1. Je vraagt je af wat de leerling nodig heeft om doelen te bereiken.
 2. Afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de school verbetert de aanpak.
 3. De leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling.
 4. De focus ligt op de positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders. Dit nemen we mee in het plan van aanpak.
 5. Samenwerken met leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders is noodzakelijk.
 6. We formuleren doelen en bekijken wat er nodig is om die doelen te bereiken.
 7. We werken systematisch, in stappen en transparant.

EXTERN

WERKING MET HET CLB

CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding Oudenaarde-Geraardsbergen van het GO! werkt samen met onze school.
Onze school wordt begeleid vanuit de hoofdzetel Oudenaarde:

CLB Oudenaarde GO!
Eindrieskaai 11
9700 Oudenaarde
Tel.: 055 33 74 70
www.clboudenaarde.be

Openingsuren: iedere werkdag open van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur.
Sluitingsperiode: kerstvakantie (uitgezonderd 2 dagen), paasvakantie en van 15 juli t.e.m. 15 augustus.

Directeur: Nils Strumane – nils.strumane@g-o.be
Coördinator: Leen Van der Linden – leen.vanderlinden@g-o.be

De teamleden die onze school bedienen zijn de volgende:

Wat doet een centrum voor leerlingenbegeleiding?

Samen met de school willen we ervoor zorgen dat je je goed voelt op school en daarbuiten.                                                                                                                                                               Zo willen we je slaagkansen verhogen. Niet alleen op school, maar ook in het latere leven.

Hoe we dit willen bereiken, lees je in de hele tekst. Maar onthoud alvast deze werkingsprincipes:

 • Alle personeelsleden van het CLB moeten het beroepsgeheim respecteren.
 • Het CLB moet zich aan vaste gedragsregels houden (deontologische code).
 • Bij de uitvoering van haar opdracht moet het CLB zich houden aan het ‘Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp’.
 • Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet.
 • Jouw belang staat altijd centraal!